Risk Değerlendirme Eğitimi

Yasal Dayanak; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 4’üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 17 inci maddesine göre de, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel görevi olanların bu konularda özel olarak eğitilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre; tüm işyerlerinde yapılması zorunlu olan risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur;

 • İşveren veya işveren vekili.
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
 • İşyerindeki çalışan temsilcileri.
 • İşyerindeki destek elemanları.
 • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
İçerik; 
 • Tanımlar, 
 • Tehlikelerin tanımlanması, 
 • Risklerin belirlenmesi, 
 • Risklerin Derecelendirilmesi, 
 • Kontrol Yöntemlerinin belirlenmesi, 
 • Uluslararası kabul görmüş risk değerlendirmesi yöntemleri
Katılımcı Profili;
Yönetmeliğe göre risk değerlendirme ekibindekiler ile diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi;
Teorik (yüz yüze-online-offline) ve Uygulama 

Eğitim Süresi;
8 saat

Sertifikasyon;
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.